Trường đã phát động các phong trào thi đua trong tháng 3